VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej kurzu

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Cena kurzu a platba
 2. Dodací podmínky
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou “VOP”) platí pro nákup kurzu přes webové rozhraní https://u-tancmajstra.cz/.
 4. Nákup kurzu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek https://u-tancmajstra.cz souvisí.
 5. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko “Objednat”, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 6. Důležité pojmy (definice)
 7. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Vlastimil Tumpach

IČ: 68339461

S místem podnikání: Hromůvka 1511, Hranice 75301

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: 608621681

Adresa pro doručování elektronické pošty: tumpachv@seznam.cz

2.KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://u-tancmajstra.cz/

uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

 1. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 3. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 4. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen “NOZ”) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává kurz přes webové rozhraní, tj. přes automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS KURZU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného kurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co uživateli může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Kupní smlouvu na tyto produkty. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, email a další údaje zobrazené u každého produktu a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Objednat”.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

Při pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
 2. Cena kurzu a platba
 3. CENA KURZU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena kurzu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko “Objednat”) je proto již konečnou cenou.
 4. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 5. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 6. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě uveďte příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a kurz co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. a PayPal Inc., kteří poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. nebo PayPalu Inc..

Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

– Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

– Platba online bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

https://www.comgate.cz/cz/platebni-branahttps://www.comgate.cz/cz/platebni-brana 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v Korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Kurz není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Dodací podmínky
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ KURZU. Na kurz máte přístup po uhrazení kupní ceny podle podmínek vyhlášení kurzu.
 3. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude kurz dodán obratem po provedení platby.
 4. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (kurzu) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 5. Po dodání kurzu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů v 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na tumpachv@seznam.cz. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi kurzu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje, číslo objednávky nebo faktury a údaj o tom, jaký kurz jste zakoupili.
 8. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce v 14 denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno e-mailem na tumpachv@seznam.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.
 9. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 10. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající odpovídám, že kurz při převzetí nemá vady. Jste-li podnikatel, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že kurz byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí kurzu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu kurzu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového kurzu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový kurz bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru kurzu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím kurzu věděli, že kurz má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením kurzu.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu tumpachv@seznam.cz. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
 7. V případě oprávněné reklamace Vám budou peníze neprodleně zaslány na Váš účet, nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese tumpachv@seznam.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 5. Závěrečná ustanovení
 6. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 7. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 8. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 9. Tyto VOP jsou účinné od 25.8.2021.